ข้อมูลการแถลงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง”  73

คำสำคัญ : วิสัยทัศน์  

การแถลงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง”

การแถลงวิสัยทัศน์ของ นายกรัฐมนตรี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

 • ยกระดับด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย
  • การยกระดับ “เมืองรอง” สู่การเป็น “เมืองหลัก” ยกตัวอย่างการยกระดับ จังหวัดน่าน ให้เป็นมรดกโลกในอนาคต เช่นเดียวกับจังหวัดหลวงพระบาง ซึ่งการจะทำให้เกิดขึ้นได้ต้องมีการร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐาน (กระทรวงวัฒนธรรม- การเจรจากับ UNESCO ,พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -ยกระดับสนามบิน)
  • ยกระดับ Soft Power โดยหาสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของไทย เช่น มวยไทย ที่มีการสอนในต่างประเทศจำนวนมาก การขายสินค้าเกี่ยวกับมวยไทย หรือโชว์ - สอน สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้
  • การจัดงานศิลปะระดับโลกโดยรัฐบาลเพื่อเชิญชวน (ดึงดูด) นักท่องเที่ยว เช่น คอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลก หรือ Art Show ซึ่งจะส่งผลด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้เรื่องที่พัก อาหาร ตามมา โดยการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เช่น เวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเวลาเปิดสถานที่ท่องเที่ยว
  • ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยการเปิด FREE VISA (ประเทศไทยมีความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว “ให้ประเทศไทยเป็น Homestay ของคนทั่วโลก”)
 • ผลักดันด้านศูนย์การบริการด้านสุขภาพ ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ เช่น การยกระดับเรื่องการแพทย์แผนไทย การนวด สปา ช่วยแก้ไขอุปสรรคต่างๆ เช่น VISA ประกัน
  การให้ความรู้ ...รัฐต้องดูแลเรื่องมาตรฐาน ยกระดับระบบสารธารณะสุข ปรับปรุงระบบ 30 บาทรักษาทุกโลก เป็น 30 บาทรักษาทุกที่ โดยใช้ระบบ AI ในการทำฐานข้อมูล เพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาเรื่องคุณภาพ
 • ยกระดับด้านเกษตรกรรมและอาหาร เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมเกษตรกรโดยเพิ่มพื้นที่ชลประธาน บริหารจัดการน้ำ (น้ำท่วม น้ำแล้ง) ให้ความสำคัญเรื่องเกษตรแม่นยำและการปกป้องไม่ให้มีสินค้าเถื่อน สนับสนุนการยกระดับเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ช่องทางตลาด การเพิ่มศักยภาพโรงเชือด (วัว-โรงเชือดที่ชุมพร ,ปลานิลน้ำไหลของภาคใต้ อาหารฮาลาล
  สำหรับส่งออก โปรตีนจากพืช เช่น ถั่วเหลืองต้านทางโรค พัฒนาวิธีการเก็บเกี่ยว /เห็ดแครง)
 • ยกระดับการขนส่ง
  1. การบิน พัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางการบิน ศูนย์การซ่อมบำรุง ยกระดับสนามบิน
  2. ปรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางการบินสำหรับ transit พัฒนาระบบขนส่งครบวงจร
  3. ปรับปรุงศักยภาพการบริการ เช่น ปรับปรุงระบบภายในสนามบินเพื่อลดระยะเวลาการอยู่ในสนามบิน และปัญหาอื่นๆ เช่น แท็กซี่ผี
  4. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การขายถนนหลัก ขยายระบบราง (รถไฟฟ้า) ขยายท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง Landbridge
  5. ยกระดับการทำงานด้วย One Stop Service โดยแก้ไขระบบราชการ และระบบเอกสาร
 • พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้ครบห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมค่ายรถญี่ปุ่น
 • ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของไทยไม่ให้ออกนอกประเทศ ชักนำการลงทุนเข้าประเทศ)
 • เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ Start – Up (กองทุน matching fun) เอื้อประโยชน์ให้คนอยู่ในประเทศ
 • ยกระดับระบบการเงิน ศูนย์กลางการลงทุน โดยอำนวยความสะดวกและลดข้อจำกัดต่างๆ (ยกระดับตลาด SET) Digital Finance (Digital Asset)

       นอกจากนี้ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ว่าต้องพัฒนาเรื่องการซื้อขาย Carbon Credit การพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจไปควบคู่กับด้านสังคม เช่น ความหลากหลายทางเพศ การศึกษา การพัฒนาภาษาและความมั่นคงด้านพลังงาน

ที่มา https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/827195422786195?locale=th_TH

 

 


เขียนโดย : น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : puttaporn.p@mhesi.go.th