SDGs  50

คำสำคัญ : SDGs  

หลายๆ คน น่าจะเคยได้ยินและคุ้นเคยกับคำว่า SDGs มาบ้างแล้ว

วันนี้จะขอแชร์ลิงค์ e-book ของ UNPD:

SDG GUIDEBOOK (คู่มือเปลี่ยนโลกอย่างไรให้ยั่งยืน) สำหรับเยาวชนนักเปลี่ยนแปลงสังคม

https://www.undp.org/thailand/publications/sdg-guidebook

ซึ่งมีอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีรูปภาพคำอธิบาย และลิงค์คลิปสั้นๆ  

              โดยสรุปประเด็นหลัก สั้นๆ ดังนี้

SDGs หรือชื่อเต็ม Sustainable Development Goals - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วยเป้าหมายระดับโลก จำนวน 17 เป้าหมาย ที่สมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ ร่วมกันกำหนด และร่วมกันผลักดันเพื่อให้ทุกคนบนโลกทั้งในรุ่นนี้และรุ่นหน้ามีชีวิตที่ดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมภายในปี 2030 โดยมีการจัดกลุ่มเป้าหมายที่มีความใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน 5Ps – (People, Prosperity, Planet, Peace, Partnership) เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร

     

และเนื่องจากสภาพปัญหาสังคมมีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกัน การมุ่งแก้ปัญหาหนึ่ง อาจส่งผลเสียต่ออีกปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นได้จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการนำ SDGs ไปใช้ให้เห็นผลต้องคำนึงถึงหลักการพื้นฐาน 4 หลักการ ดังนี้ เพื่อให้เกิดการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

1. Inclusive – การพัฒนาต้องครอบคลุม

2. Indivisible – ต้องมองปัญหาแบบไม่แบ่งแยก

3. Universal เป็นสากล

4. Transformative การเปลี่ยนแปลงในระดับฐานราก

หากสนใจเข้าไปลองเข้าโหลดมาดูนะคะ

อ้างอิง:

https://www.undp.org/thailand/publications/sdg-guidebook


เขียนโดย : เอสา  เวศกิจกุล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : asa.v@mhesi.go.th