การบริหารจัดการข้อมูล U2T-TCD  139

คำสำคัญ : อว.ส่วนหน้า  u2t  tcd  km  

ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมภายใต้โครงการ U2T ที่มีมาถึง 7,435 ตำบลทั่วประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลที่ อว.ส่วนหน้าสามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อหาปัญหา painpoint และนำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดด้วย ววน. ในอนาคต

การศึกษาข้อมูล U2T การวิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นหัวใจสำคัญของการจัดทำแผนงาน/โครงการ มาทำความเข้าใจข้อมูล U2T กีนครับ


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th