NSTIS คืออะไร   88

คำสำคัญ : ์NSTIS  STDB  

ท่านได้รู้จักระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ STDBแล้ว คราวนี้จะมาแนะนำระบบ NSTISคือการยกระดับเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือระบบ NSTIS โดยสภานโยบาย และ กสว. เพราะเห็นความสำคัญของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการใช้งาน (utilization) ของโครงสร้างพื้นฐานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ในปี พ.ศ. 2565 สกสว. ให้งบประมาณในการพัฒนาระบบ STDBให้เป็นระบบ NSTISโดยการเพิ่มฟังก์ชันและการปรับปรุง API ให้สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อพร้อมเชื่อมโยงกับระบบ NRIISนอกจากนี้ ฟังก์ชันที่มีการปรับปรุงได้แก่การปรับฟิลด์ของบุคลากนรด้าน ววน. ให้เหมือนกับฟิวส์ของของบุคลากนรด้าน ววน. ในระบบNRIISและให้ปรับปรุงฟิวส์ของเครื่องมือห้องปฏิบัติการรวมถึงโรงงานต้นแบบและเพิ่มชุดข้อมูลของศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellent) และศูนย์ทดสอบต่างๆเข้าไปในระบบเพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ ซึ่งระบบ NSTIS กำลังพีฒนาอยู่ และน่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567

ในอนาคตฐานข้อมูล อววน. จะมีเพียงแค่ 3 ฐานข้อมูลคือฐานข้อมูล HI-EDฐานข้อมูล NRIIS และฐานข้อมูล NSTIS ซึ่งฐานข้อมูลHI-EDจะเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรกับระบบฐานข้อมูล NRIIS และสุดท้ายจะถูกดึงมาอยู่ในระบบ NSTIS ส่วนฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศจะเป็นฐานข้อมูล NSTIS โดยจะมีนโยบายสนับสนุนคือหากนักวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยจาก สกสว. หรือ PMU ต่างๆและในโครงการวิจัยนั้นมีครุภัณฑ์หรือโครงสร้างพื้นฐานอยู่จะต้องนำเข้าในระบบ NSTIS เพื่อปิดโครงการมิเช่นนั้นจะไม่สามารถติดโครงการได้รวมถึงการจองใช้เครื่องมือผ่านระบบ NSTISซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกองทุนสกสว. และ PMU ต่างๆอยากจะเห็นการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้สนับสนุนงบประมาณไปกับหน่วยงานต่างๆ


เขียนโดย : วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : watanachak.p@mhesi.go.th