แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน ปี 2566-2570  85

คำสำคัญ : แผน  กกร.  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน เกิดจากความร่วมมือระหว่าง อว. กับ กกร. ที่ต้องการให้ภาคเอกชนได้มีการจัดทำแผนพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด โดยในระยะที่ 1 ได้ดำเนินการพัฒนาแผนไปแล้ว  ท่านสามารถเข้าไปโหลดข้อมูลได้ข้างล่าง


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th