พรบ. ความมันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  84

คำสำคัญ : cyber  security  

พรบ. ความมันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ การ Implement Cyber Security for University

มาฟังรายละเอียดของ พรบ. ที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th