การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (ตามแนวทางปฏิบัติ ว 159)   99

คำสำคัญ : พัสดุ  

กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม สามารถดำเนินการได้ ไว้ดังนี้

แนวทางที่ 1 คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานที่ดำเนินการจ้าง หรือรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการซื้อ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง แล้วแต่กรณี และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติฯ

แนวทางที่ 2 คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ดำเนินการจัดทำร่าง TOR อย่างละเอียด และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดทำร่าง TOR อย่างน้อย จะต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ความเป็นมา

2. วัตถุประสงค์

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

8. งวดงานและการจ่ายเงิน

9. อัตราค่าปรับ

10. การกำหนดระะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

**อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.5/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 **


เขียนโดย : น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ketsarat.w@mhesi.go.th

เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการปฏิบัติงานมากเลยครับ

เขียนโดย นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่

ดีมากเลยครับ ลองหาตัวอย่างมาแลกเปลี่ยนกันสักหน่อยก็จะดี ครับ

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ

ได้เลยค่ะ มีตัวอย่าง TOR ที่ต้องทำตามระเบียบ ว 159 เริ่มเมื่อปีที่แล้วพอดีค่ะ ยินดีมากๆ ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ

เขียนโดย น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล

ข้อมูลเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากเลยค่ะพี่ฮ้อบ  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานที่ทำไปโดยตรงเลยค่ะ

เขียนโดย นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน

เป็นประโยชน์มากสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงค่ะ

เขียนโดย ดาวริน  สุขเกษม