เกิดมาครั้งหนึ่ง ต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ พุทธภูมิ  76

คำสำคัญ : พุทธภูมิ  โพธิกถาปฏิจจสมุปปาทะ  วิวัฏฏปฐมภิกขุนีมหาปชาปตีโคตมีเมืองเวสาลี  เกสรียาแสดงกาลามสูตร  

ความปราถนาในการชักชวนพ่อแม่ลูกเมียไปพุทธภูมิ (อินเดีย) สำเร็จในปี ๒๕๕๕

ผมเดินทางไปพุทธภูมิครั้งแรกอายุ ๒๘ ปี ในปี ๒๕๓๘ ได้ไปเกือบ ๑๗ วันไปเหนือ เดลลี สถานที่แสดงมหาสติปัฏฐาน เมืองกุรุรัท วิวัฏฏเชตวัน เมืองสาวัตถี  สถานที่ทรงประทับจำวัสสานานถึง ๑๙ ปี เกิดปฐมเหตุการถวายผ้ากฐิน เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิิพพาน ลุมพินี สถานที่ประสูติ เมืองกปิลวัตถุ สถานที่แสดงเวสสันตรชาตกัง เมืองพาราณสี แสดงธัมมจักกัปปวตนสูตร อุรุเวลาเสนานิคมโพธิ ใต้ต้นสิริมหาโพธิ สถานที่ตรัสรู้ โพธิกถา ปฏิจจสมุปปาทะ เมืองราชคฤห์ วิวัฏฏเวฬุวัน แสดงติโรกุฑฑเปตวัตถุสูตร บทกรวดน้ำให้เปตะ ๘๔๐๐๐๐ ท่าน แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ (สีล ๕) เมืองเวสาลี กูฏาคารสาลาป่ามหาวัน แสดงครุธัมม เกิดปฐมภิกขุนี ท่านมหาปชาปตีโคตมี สากิยานี ๕๐๐ เกิดสงฆ์สองฝ่าย (ภิกขุ ภิกขุนี) ปาวาลเจติยะ ทรงปลงพระชมชีพสังขาร อีกสามเดือนจะปรินิพพาน เมืองปัตตนะ วิวัฏฏอโสการาม สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ ๓ รวมทั้งเมืองบอมเบย์ ทางใต้ เพื่อไปดูคนไม่นุ่งผ้า ลัทธิเชนหรือมหาวีระ ถ้ำแอลลอร่า ถ้ำอชันต้า แกะพระพุทธรูปขนาดใหญ่จากหินแกรนิต

ในปีมหาพุทธปรินิพพาน ๒๕๖๗ ได้ชักชวนแม่ยายและเมีย (ภรรยา-มเหสี เป็นชื่อพระพุทธเจ้า) เดินทางเข้าเฝ้าปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ (พระพุทธเจ้า) นาน ๑๐ วัน ได้เดินทางไปพักที่วิวัฏฏปฐมภิกขุนีมหาปชาปตีโคตมีอรหันตเถรี ถนนบัครา-ไวสาลี เมืองเวสาลี ใกล้กูฏาคารสาลา ประมาณ ๑ กม. เดินทางไปนมัสการ ณ กูฏาคารสาลา เกิดปฐมภิกขุนี แสดงรัตนสูตร ปาวาลเจติยะ ปราสาท ๗๐๐ ยอดของเจ้าลิจฉวี เกสรียา แสดงกาลามสูตร ลอร่า นันทกะ เจติยะ ปรินิพพานสถูป มกุฏพันธเจติยะ สถานที่ถวายพระเพลิง เมืองกุสินารา เดินทางไปเมืองพาราณสี ไปนมัสการสถานที่ปรมัตถฯ  ตรัสคำว่า "พุทธะ พุทโธ" ณ ปัญจวัคคีย์สถูป (เจาคันธีสถูป) และธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงธัมมจักกัปปวตนสูตร อนัตตลักขณสูตร อนุปุพกถา (พระยสกุลปุตต) โมเนยยปฏิปัตติ (พระนาลกะ) และเดินทางมายังสถานที่ตรัสรู้ ณ อุรุเวลาเสนานิคมโพธิ ปัจจุปันเรียกว่า พุทธคยา

แม่ยายอายุ ๘๕ ปี เป็นมะเร็จระยะสุดท้ายก่อนเดินทางไปต้องให้ออกซิเจนด้วยเครื่องเพราะในเลือดมีออกซิเจนต่ำ หมอบอกว่ามีเวลาแค่เดือนกุมภาพันธ์ แต่แม่ไปและกลับได้สำเร็จในเวลา ๑๐ วัน ในเมืองเวสาลี เมืองกุสินารา อากาสหนาว ๘-๑๓ องสา ทำให้ร่างกายคนเมืองร้อนปรับตัวต้านโรค แม่จึงมีสุขภาพดี กลับมาเมืองไทย เดินได้ดีขึ้น กินข้าวได้มากขึ้น ใช้เครื่องให้ออกซิเจนน้อยลง

สมัยก่อน เดินทางไปพุทธภูมิลำบากมาก ต้องลงเครื่องที่เมืองกัลกัตตา แล้วต่อรถบัสหรือรถไฟ ถนนแคบและไม่ดี ตอนนี้ ถนนเป็นไฮเวย์ สายการบินอินดิโก มีหลายเที่ยวบิน ราคาไม่แพง หากใครอยากไป ลองจองไปลงสนามบินคยาก่อน มีสายการบินแอร์เอเชีย อินดิโก การบินไทย

สามารถไปเฝ้าปรมัตถะฯ ใต้ต้นสิริมหาโพธิ ทรวงเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ ๑ เพราะบันลุธัมมตรัสรู้ โพธิกถาปฏิจจสมุปปาทะ ต่อมาในสัปดาห์ที่ ๒ ทรงประทับยืนจ้องมองสิริมหาโพธิอีก ๗ วัน เรียก อนิมิสเจติยะ ในสัปดาห์ที่ ๓ แสดงรตนจังกม ๑๙ ก้าว ว่าทรงดับภพชาติทั้ง ๓๑ ภูมิได้แล้ว และสัปดาห์ที่ ๔ ทรงพิจารณาเหตุคือ อภิธัมม ๔๒๐๐๐ ธัมมขันธ ณ รตนฆรเจติยะ

ตลอดจนเดินทางไปในอีกฝั่งของแม่น้ำเนรัญชรา ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ แห้งขอดเดินข้ามได้เลย ไป มธุปายาสสถูป หรือ สุชาตาเจติยะ ใกล้กันมีใต้ต้นไทร อชปาลนิโครธ ทรงตอบพยามาราธิราชว่า จะปรินิพพานเมื่อ "พุทธปริสัท ๔ ภิกขุ ภิกขุนี อุปาสก อุปาสิกา มีครบ ๔ และทำหน้าที่สมบูรณ์ได้ คือ (๑) รู้เข้าใจธัมม ๘๔๐๐๐ (๒) บอกเล่าสอนคนอื่นได้ (๓) เมื่อมีคนโต้แย้งจ้วงจาบธัมมวินัย สามารถแก้ไข อธิปายะให้เข้าใจถูกต้องได้"

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางไปพุทธภูมิเพื่อเข้าเฝ้าปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ ๓ ธิกะ รวม ๓,๕๘๔,๑๙๒ พระองค์ พระอริยปุคคล นับไม่ถ้วน เพื่อสร้างปารมีธัมม สะสมไปในภพหน้าให้ได้เกิดมาเป็น มนุสฺส อีก

มนุสฺส เกิดได้ยาก เพราะต้องแย่งชิงกับเพื่อน ๕๐๐ ล้านชีวิต (ในสุกกะ หรืออสุจิพ่อ) เรามาเกิดได้ จึงต้องสร้างกุสลและกรวดน้ำ "ติโรกุฑฑเปตวัตถุสูตร" อุทิสสให้ จึงลดแรงแค้นจากเจ้ากัมมนายเวร (ผู้ไม่ได้มาเกิด) ที่แท้จริงได้

ปรินิพพานเจติยะ

 


เขียนโดย : ดร. สรรณพ  นาควานิช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sannop@mhesi.go.th