ข้าราชการจำเป็นต้องออมเงินและกู้เงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ทางเลือกใกล้ชิด  40

คำสำคัญ : ฝากเงิน  กู้เงิน  ดอกเบี้ยเงินปันผลสูงกว่าเงินฝากธนาคาร  เงินฝากสหกรณ์ไม่เสียภาษี  

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำกัด (สอ.วว.) ถูกจัดตั้งในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๓ บัดนี้มีอายุ ๒๔ ปี ให้บริการสมาชิกมากกว่า ๓๒๐๐ คน มีสินทรัพย์มากกว่า ๑๖๐๐ ล้านบาท เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก (ต้องมีสินทรัพย์ตั้งแต่ ๕ พันล้านบาท จึงเป็นขนาดใหญ่)

ในปี ๒๕๔๑ มีข้าราชการ กปว. ๒ คน ร่วมกับเพื่อน สป.วว. มากกว่า ๑๑๐ คน ร่วมกันจัดตั้ง ผมเป็นคนทำเอกสารทั้งหมดในฐานะเลขานุการคณะจัดตั้งสหกรณ์ สอ.วว. ต่อมาได้รับการจัดตั้งสำเร็จในปี ๒๕๔๓ โดยมีประธานก่อตั้งสองคนคือ พี่พิสิษฐ์ ภักดี กปว. พี่มนตรี ไตรบำรุง กอก. ซึ่งเสียชีวิตไปหมดแล้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์มีบริการสองทาง (๑) ฝากหุ้นรายเดือนและเงินฝากออมทรัพย์ (๒) กู้เงินสามัญและฉุกเฉิน โดยช่วยกันค้ำประกันหรือใช้วงเงินประกันชีวิต ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ๒.๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖-๗% ได้เงินปันผล ๕.๙ %

ตอนอายุไม่ถึง ๓๐ ปี หรือยังไม่แต่งงานมีลูก ควรฝากเงินและเพิ่มหุ้นรายเดือน เมื่อหลังมีภาระครอบครัว จะจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ ค่าเทอมลูก ..... ผมเป็นคนต่างจังหวัด เป็นเด็กวัด ดังนั้น พ่อจะกู้เงินจากสหกรณ์ครูจังหวัดนครศรีธรรมราชมาให้ยามต้องใช้เงินก้อน

ใครยังไม่เป็นสมาชิก ให้เดินไปชั้นสอง อาคารจอดรถ เข้าไปติดต่อสมัครได้เลยครับ

ข้าราชการและพนักงานราชการของ สป.อว. หน่วยงานสังกัด อว. หน่วยงานกระทรัพยากรฯ กระทรวงมหาดไทย (อจน.) อดีตเคยอยู่กับ วว. มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกได้

วันหนึ่งข้างหน้าจะช่วยเพื่อน ๆ ได้

ผมได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนของ สป.อว. เป็นรองประธานกรรมการ ในชุด ๒๓ (๒๕๖๖) และเป็น กรรมการ ในชุด ๒๔ (๒๕๖๗)


เขียนโดย : ดร. สรรณพ  นาควานิช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sannop@mhesi.go.th