สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกับกระทรวง อว. ของเรา  56

คำสำคัญ : สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18สิงหาคม  

ตั้งแต่ปี 2525 และ 2528 ค.ร.ม.ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน (อว. ในปี 2562) จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย ในช่วงวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี อว.ได้สนับสนุนงบให้สถาบันการศึกษาที่มีการสอนด้านวิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เช่น กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ภาพวาดจินตนาการ การแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันอีสปอร์ต  จรวดขวดน้ำ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ทำให้เป็นสนามสำคัญของนักเรียนและครูในต่างจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดงานขึ้นทุกปีในจังหวัด

   ในปี 2563 2564 2565 และ 2566 อว. สนับสนุนมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยจัดงาน จำนวน 43 54 55 และ 62 แห่ง ทั่วประเทศครอบคลุมประมาณ 65 % ของพื้นที่ประเทศ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์มีความพึงพอใจมากกว่า 80 % มีจำนวนผู้มาร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์มากกว่า 600,000 คนต่อปี สร้างความประทับใจให้กับผู้มาแข่งขัน ผู้มาชม เชียร์และผู้จัดงาน ที่สำคัญสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจ ความสนุกในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

   กองส่งเสริมและประสานการใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สป.อว. ได้รับมอบหมายในการบริหารโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับงบประมาณรวมปีละ 7,296,500 บาท เป็นเงินอุดหนุน 6,000,000 บาท มีขั้นตอนสำคัญในการทำงาน ดังนี้ 1) ทบทวนคำสั่งคณะทำงานจัดงานและติดตามประเมินผลสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ และขอบเขตเงื่อนไขการดำเนินงาน 2) ประชุมคณะทำงานฯ ขออนุมัติดำเนินโครงการประจำปี และประกาศรับข้อเสนอโครงการ 3) อ่านโครงการ ให้คะแนน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณและขอให้ยืนยันรับดำเนินงานโครงการ 4) แจ้ง ส่วนการเงิน กอก. โอนเงินให้หน่วยงานจัดงาน 5) ประชุมหน่วยงานจัดงาน กำหนดแผนลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผล 6) จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในเดือนสิงหาคม 7) รวบรวมผลการจัดงานและรายงานฉบลับสมบูรณ์

   ผลงานของนักเรียนนักศึกษาเกิดจากการสนับสนุนของครูอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงการศึกษา เพิ่มฐานะอาชีพ ใบประกอบการยื่นเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการค้าได้ต่อไป

http://clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/743/Sciwk67/SciWk66.pdf

http://clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/743/Sciwk67/SciWk_manual67.pdf


เขียนโดย : ดร. สรรณพ  นาควานิช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sannop@mhesi.go.th