การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อพัฒนาจังหวัด  163

คำสำคัญ : คลินิก  mou  ววน  

พิธีลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัด” ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566-2570” ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 81 สถาบัน ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัด” กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ

ม.อ. - สป.อว. ร่วม MOU "การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อการพัฒนาจังหวัด

มร.ชม. MOU ความร่วมมือ อว. ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ 76 จังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th