การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  258

คำสำคัญ : คลินิก  mou  มหาดไทย  จังหวัด  อววน  ววน  

 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การพัฒนาจังหวัดด้วยการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  ระหว่าง กระทรวง อว. กับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนำงานด้าน อววน. สู่การแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด มุ่งเน้นนำนโยบาย BCG เพิ่มขีดความ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมี ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนาม ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

สาระสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือดังก่าว คือ การจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน อววน. ไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด

 

หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด อว.

ข่าวการลงนาม..
- กระทรวง อว. จับมือ กระทรวงมหาดไทย ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ลงไปพัฒนาจังหวัดทั่วประเทศ ชูสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและชุมชน

- กระทรวง อว. จับมือ กระทรวงมหาดไทย ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย thaigov.go.th


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th