พิสูจน์ตัวตนด้วย แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี)  64

คำสำคัญ : thaid  

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการ e-Service ของหน่วยงาน ของ กรมการปกครอง กระทรวงหมาดไทย สำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับบริการออนไลน์ของหน่วยงานของรัฐ (Government e-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ รวมทั้ง ภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th