กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพ อ.ทับปุด จ.พังงา แหล่งเรียนรู้อาหารและขนมพื้นบ้านที่สำคัญของชุมชน  90

คำสำคัญ : การท่องเที่ยว  อววน.  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

คณะ อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้อาหารและขนมพื้นบ้านพังงาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพ อ.ทับปุด จ.พังงา ณ บ้านคลองบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา น.ส.พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา นายอรรถพล ไตรศรี สส.จังหวัดพังงา และชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพ อ.ทับปุด จ.พังงา จำนวน 10 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มไสเสียด กลุ่มปลูกข้าวทับปุด กลุ่มท่าจูด กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ่อแสน กลุ่มแม่บ้านบ่อแสน กลุ่มบ้านปากด่าน กลุ่มโคกไคร กลุ่มบางกินน้ำ และกลุ่มกะปง เป็นต้น

นายสุพจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเน้นให้คนในชุมชนมีหลักการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

วชช.พังงา มุ่งเน้นส่งเสริมการนำผลงานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ไปพัฒนาเชิงพื้นที่ ผ่านการบรูณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบในพื้นที่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เพื่อพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล จากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหาร ความพร้อมของทุกภาคส่วนและความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ได้พัฒนาและต่อยอดจนเกิดเป็น The Taste of PHANGNGA “การรังสรรค์รสชาติอาหารพื้นถิ่น”ซึ่งประกอบไปด้วย (1) เกี่ยมโก้ยข้าวไร่ดอกข่า อาหารว่างที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำจากแป้งข้าวจ้าว โรยด้วยหอมเจียว ต้นหอม และกุ้งแห้งทอด นิยมรับประทานคู่กับน้ำชา (2) ข้าวไร่ทรงเครื่อง (3) ชาน้ำผึ้ง (4) มังคุดสามรส และ (5) ท๊อฟฟี่น้ำตาลชก

พื้นที่จังหวัดพังงา นับว่าเป็นแหล่งที่มีความเข้มแข็งทางด้านอาหารหารและทัศนียภาพสูง เป็นภูเขาสลับกับพื้นที่เมือง อีกทั้งชุมชนยังมีการพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางเรื่องอาหาร เครื่องแต่งกาย และการท่องเที่ยว


เขียนโดย : นายเรืองเดช  ฟักเถื่อน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ruangdet.ft@gmail.com