โครงการคลินิกเทคโนโลยี  196

คำสำคัญ : คลินิก  

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ดำเนินการมาตั้งแต่งปี 2547 เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสมัยนั้น กับ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดยทั้ง 2 ฝ่าย จะนำองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. ไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ และ ชุมชน

ปัจจุบัน คลินิกเทคโนโลยี จึงเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th