ทบ.-อว. จับมือทำ MOU พัฒนาทักษะกำลังพลของกองทัพผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ RTA MOOC  87

คำสำคัญ : RTAMOOC  THAIMOOC  อว.  ทบ.  กองทัพบก  
📣 ทบ.-อว. จับมือทำ MOU พัฒนาทักษะกำลังพลของกองทัพผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ RTA MOOC
 
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว พิธีประกาศความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพบก (ทบ.) กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรอง 221 กองบัญชาการกองทพบก 
 
โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (รมว.อว.) พร้อมด้วย พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ร่วมเป็นประธาน
 
🖥️ RTA MOOC เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลของกองทัพบกอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้กำลังพลแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้นายทหารชั้นสัญญาบัตรยศร้อยตรี ถึงพันเอกพิเศษ นายทหารชั้นประทวนลูกจ้างและพนักงานราชการ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning)
 
💁‍♀️ รมว.อว. กล่าวว่า กำลังพลของ ทบ. เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ อว. ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย Thai MOOC มีรายวิชาที่ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเรียนได้กว่า 700 รายวิชา ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนากำลังพลของกองทัพบกเกิดผลต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม อว. จึงเสนอมาตราการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
1. คัดเลือกรายวิชาใน Thai MOOC ที่เหมาะเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์โดยเน้นด้านการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ และการทํางาน 
 
2. จับคู่สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับกําลังพลในสาขาที่กําลังเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ได้ ภายหลังการปลดประจําการ 
 
3. จัดทําและรับรองทักษะ (skill transcript) ระบุทักษะที่กําลังพลได้เรียนรู้ และพัฒนา 
 
4. การจัดทําคลังหน่วยกิตกลาง (Credit Bank) สําหรับการเทียบโอนหน่วยกิตและประสบการณ์ของกําลังพลของกองทัพบก เพื่อลดเวลาในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 
🎖️ ผบ.ทบ. กล่าวต่อว่า การพัฒนากำลังพลทุกระดับด้วยการศึกษาโดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยโครงการความร่วมมือนี้ มี 2 กิจกรรม คือ 
 
1. การส่งเสริมให้กำลังพลเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการเรียนรู้ออนไลน์ RTA MOOC ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายขั้นต้นให้กำลังพลทุกนาย สามารถเลือกรายวิชาที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ตามความสนใจอย่างน้อย 3 รายวิชาต่อปีงบประมาณ
 
2. การจัดทำหลักสูตรรายวิชาความรู้ของกองทัพบก เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ Thai MOOC

เขียนโดย : น.ส.ภัทริน   เหล่าสิม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : mildme749@gmail.com

แพลตฟอร์มดี มีประโยชน์มากค่ะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสามารถเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงทักษะในด้านอื่น ๆ ดังนั้น อว. ควรขยายผลสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสาขาวิชาชีพ

 

เขียนโดย จตุรพร  วิศนุนาถนคร