โอกาสและความท้าทาย ของการจัดการคาร์บอน ระดับเมือง  89

คำสำคัญ : climate  change  carbon  credit  

โลกร้อน โลเดือด และเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกประเทศ ทุกคนที่อยู่บนโลก ต้องช่วยกันหาทางลด


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th