โอทอปสัญจรพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  93

คำสำคัญ : โอทอป  กาฬสินธุ์  ปค.อีสาน  

 “กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดยนายเอกพงศ์

มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่ ธท. และ ปค. ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเข้าร่วม “กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาและยกระดับ OTOPด้วย วทน. ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สป.อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน / โอทอปด้วย วทน. ให้คำปรึกษา / ข้อแนะนำ สำหรับเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งคัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ
เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอป อาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน  จำนวนมากกว่า 100 ราย

 

กิจกรรมในช่วงเช้า

- พิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

- การบรรยายแนะนำโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ตามแนวทาง คูปองวิทย์เพื่อ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.กปว.

- การบรรยายหัวข้อ การขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยนางสาวกัญญารัตน์ แสนศิลา เจ้าของธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญการขอมาตรฐาน มผช.

- การบรรยายหัวข้อ การขอรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) โดย ภญ.ณัฐวิภา ตั้งใจ เภสัชกรชำนาญการ และ ภญ.วราภรณ์ อิสระพงศ์ไพศาล เภสัชกรปฏิบัติการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 

กิจกรรมในช่วงบ่าย

การกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”   โดยคณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกขอเสนอโครงการฯ (สป.อว.) มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 18 ทีม

โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. นางอาภาพร สินธุสาร (ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ)

2. นายชายกร สินธุสัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ร่วมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้ประกอบการจังหวัดน่าน ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ใน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ

2. การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต

3. การพัฒนาระบบมาตรฐาน

4. การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

5. การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

6. การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

---------------

วีดีโอถ่ายทอดสด

ชมวีดีโอการจัดกิจกรรม

ภาพบรรยายกาศการจัดงาน


เขียนโดย : น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : wilawan.n@most.go.th

ดีจังเลยค่ะพี่มัน มีทั้งภาพบรรยากาศและวิดีโอบันทึก ทำให้เห็นบรรยากาศการจัดงานของทางภาคอีสาน ทางภาคเหนือจะได้ขอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาการเตรียมงานไปด้วยนะคะ 

ขอบคุณที่ลงกิจกรรมและวิดีโอต่างๆ ไว้ให้ค่ะ

เขียนโดย น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล