การจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว.  94

คำสำคัญ : กปว.  

ตามที่ ผอ.กปว. ได้มอบหมายให้มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว. โดยออกแบบ รวบรวม ข้อมูลผู้รับบริการของทุกแพลตฟอร์มภายใต้ กปว. มาไว้ที่เดียวกัน นั้น

ในการนี้ ผมได้จัดทำร่างแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว. เบื้องต้น และได้ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยที่ประชุมได้ให้ปรับรายละเอียดเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว.

รายละเอียด

1.การออกแบบร่างฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว.

กลุ่มแพลตฟอร์ม/ชื่อแพลตฟอร์ม/รหัสแพลตฟอร์ม/ชื่อโครงการกิจกรรมภายใต้แพลตฟอร์ม/ปีที่ดำเนินโครงการ กิจกรรม/คลัสเตอร์เทคโนโลยี/ผู้รับบริการ/ผู้รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบ (ประเด็นความต้องการสืบเนื่อง)

2.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว.

กปว. มีระบบฐานข้อมูล STI Ecosystemซึ่งเป็นระบบที่เจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้ รวมถึงสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการเขียนบล็อกต่างๆ ดังนั้น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว. จึงควรพัฒนาให้อยู่ในระบบ STI Ecosystem โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบแผนที่และตารางข้อมูล ซึ่งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวนั้นควรจ้างผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบมาดำเนินการ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ในการพัฒนาระบบดังกล่าว ซึ่งอาจดำเนินการโดยจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569 หรืออาจดำเนินการโดยใช้งบประมาณคงเหลือในปี พ.ศ. 2567 – 2568

3.การนำเข้าข้อมูลผู้รับ บริการในระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว.

หลังจากพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว. ในระบบ STI Ecosystem แล้วให้ทุกแพลตฟอร์มนำเข้าข้อมูลผู้รับบริการในระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว.

 

 

สรุปรายงานการประชุมหารือการจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว.

http://www.clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/1379/files/Meeting%20Report.pdf


เขียนโดย : นายชุมพล  เยาวภา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : chumpon@mhesi.go.th