ข้อมูลเทคโนโลยีในการจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมของ รมว.อว. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  63

คำสำคัญ : นิทรรศการ  เทคโนโลยี  อีสานบน1  

ตามที่ กปว. โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ประสานหน่วยงานในสังกัด อว. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงนิทรรศการผลงานของ อว. ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน/ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 โดยมีข้อมูลการจัดแสดงนิทรรศการสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่

หัวข้อ

หน่วยงาน

1. นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่

1.1

การใช้ BCG Model ขับเคลื่อนชุมชนที่มีฐานการผลิตข้าวเหนียวให้มี
การสร้างมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจร

สวทช.

1.2

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง   
ถั่วเหลือง หอมแบ่ง และผลิตภัณฑ์บัวแดง

วว.

1.3

การบริหารจัดการน้ำชุมชน

สสน.

1.4

นวัตกรรมน้ำยาเคลือบชะลอสุกผลไม้และลดเชื้อราจากสารสกัดจอก
หูหนูยักษ์/DJOP Smart Farm ระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ

สนช.

1.5

ไก่ kku1หรือ ไก่ไร้เก๊า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมแกร่งให้ชุมชนและผู้ประกอบการ

2.1

– นวัตกรรมยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อทุเรียนในบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งออกสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

– การพัฒนาและการผลิตผลึกสารกึ่งตัวนำสารประกอบ III-V โดยวิธีการปลูกผลึกด้วยลำโมเลกุลและพัฒนาอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ในอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการสื่อสาร และอุตสาหกรรมการแพทย์

– โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน ด้วยเทคโนโลยีแสงพลังงานต่ำและปัญญาประดิษฐ์

วช.

2.2

– ศรี ศรีสู่ขวัญ : แพลตฟอร์มธุรกิจบายศรีสู่ขวัญ

– มนุษย์ล้อ : กายอุปกรณ์ปลูกผักสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว

สนช.

2.3

Functional food ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ/หลักสูตรการพัฒนาทักษะ upskill - reskill

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.4

Local Tech Start up

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา)

2.5

UDRU NEXTs/หลักสูตรการพัฒนาทักษะ upskill - reskill /โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2.6

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

2.7

"การพัฒนาโมเดลแก้จนอำเภอปากชม จังหวัดเลย (Operating Model) ด้วยแนวคิด สร้างคนด้วยศรัทธาสู่การพัฒนาอาชีพแก้จน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายละเอียดข้อมูลนิทรรสการตามเอกสารแนบ


เขียนโดย : น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : wilawan.n@most.go.th