การจัดแสดงนิทรรศการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง” ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 23  97

คำสำคัญ : อว.ภูมิภาค  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
โดย อว.ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัด อว. 5 แห่งได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)
หน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และนครราชสีมา
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง” ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 23 ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. ได้รับเกียรติจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงาน และนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ อว. โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการ
โดยนิทรรศการสำคัญ ได้แก่
- การพัฒนาเศรษฐกิจด้วย BCG Model พื้นที่นำร่องทุ่งกุลาร้องไห้
- หอมข้าว: อุปกรณ์ตรวจสอบความหอมในข้าวหอมมะลิแบบพกพาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Wet & Dry : ระบบตรวจวัดในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร
- วทน. เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่า “ข้าว” ครบวงจร เช่น การผลิตข้าวอุดมซีลีเนียม การเพาะเห็ดเศรษฐกิจจากฟางข้าวเสริมซีลีเนียม และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามโดยใช้สารออกฤทธิ์หลักจากข้าวหอมมะลิ
- ดาวเทียมธีออส-2 และการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ แพลตฟอร์มและแอพลิเคชั่นเพื่อการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (เช็คคาร์บอน เช็คฝุ่น เช็คน้ำ เช็คแล้ง Dragonfly และ Arogis Roi-Et)
- การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริ
- การพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบวงจร
- การปลูกข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อลดสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน
- เครื่องฆ่ามอดข้าว ด้วยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริก และกำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยคลื่นวิทยุ

เขียนโดย : นายชุมพล  เยาวภา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : chumpon@mhesi.go.th