แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  118

คำสำคัญ : แผน  บูรณาการ  ที่ดิน  คทช.  

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

  เป็นแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยมุ่งเน้น “การแก้ไขปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรดินที่มีความสำคัญและเร่งด่วน” ในช่วงเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งในการจัดทำแผนได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัยากรดินของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันจะส่งผลทำให้การพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ

วิสัยทัศน์ : “พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน”

เป้าหมายรวม :

  ๑) มีการจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์และให้บริการเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน

  ๒) ที่ดินและทรัพยากรดินมีการใช้ประโยชน์อย่างมีดุลยภาพและความคุ้มค่า

  ๓) เกษตรกรมีขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดินสูงขึ้น

  ๔) มีการกระจายตัวของการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมมากขึ้น

  ๕) ระบบบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินมีศักยภาพสูง และมีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมความยั่งยืนของการจัดการที่ดินและระบบนิเวศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างดุลยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดินตามศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) http://www.clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/1247/files/land-action-plan.pdf

โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และการบริหารจัดการตลาด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและปลอดภัย 


เขียนโดย : น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : duenpen.a@mhsri.go.th

อีกหนึ่งงานใหม่ที่ท้าทายของ กปว. (^_^)

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี