กปว. knowledge sharing  116

คำสำคัญ : กปว.  

จากการประชุม กปว. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินโครงการของแต่ละกลุ่มงานนั้น

 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
เป้าหมาย : พัฒนาผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรม
1.OTOP สัญจร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/Pitching ผู้ประกอบการ
2.พัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วย วทน. : พัฒนาผู้ประกอบการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อ OTOP 6 ประเด็น ได้แก่ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบการผลิต
3.ขยายผลการยกระดับ OTOP : จัดกิจกรรมแสดงผลงานและขยายผลด้านการตลาดในงานระดับภูมิภาค/ประเทศ
4.ติดตามและประเมินผล โดยภาคีที่ 3
 
ข้อเสนอแนะ
1.หลายโครงการ/กลุ่มงานของ กปว. มีเป้าหมายคล้ายกันคือการพัฒนาผู้ประกอบการ หรือตัวชี้วัดที่เหมือนกัน เช่น ผู้ประกอบการ ชุมชน สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน อววน. เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการ และส่งต่อผู้รับบริการอย่างเป็นระบบจึงควรมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการในภาพรวมของ กปว. 
2.หลายงาน/แพลตฟอร์มที่ดำเนินการมาแล้วหลายปี ควรมีการจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลผู้รับบริการ เพื่อดูว่ามีการกระจายตัวของผู้รับบริการทั้งในเชิงกลุ่มอาชีพและเชิงพื้นที่หรือไม่ ไม่ใช่กี่ปีๆก็ให้บริการแต่กลุ่มเดิม/พื้นที่เดิมซ้ำๆ แต่หากให้บริการครบตามกำหนดของแพลตฟอร์มนั้น เช่น แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) 3 ปีแล้วเห็นว่าผู้รับบริการมีศักยภาพ ก็สามารถส่งต่อผู้รับบริการเข้าสู่แพลตฟอร์มอื่น เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

เขียนโดย : นายชุมพล  เยาวภา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : chumpon@mhesi.go.th

เป็นแนวคิดที่ดีมากเลย

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี

ดีมากครับ ข้อมูลผู้รับบริการเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกัน การส่งต่อกัน เห็นควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนครับ

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ