• คลินิกเทคโนโลยี

  กลไกส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งจากผลงานวิจัยและพัฒนา ความรู้และความเชี่ยวของ วท. และหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น ปัจจุบันมีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย จำนวน 70 เครือข่าย 138 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัด มีผลงานเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดฯ ไปแล้วมากกว่า 1,900 โครงการ ให้คำปรึกษากว่า 30,000 ราย มีผู้รับการถ่ายทอดฯ และได้รับประโยชน์มากกว่า 122,000 คน

  อ่านต่อ...
 • หมู่บ้านแม่ข่าย วท.

  กลไกส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการและท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งมีการส่งต่อบริการแบบครบวงจรตามแนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่าย การขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนในชนบท โดยกำหนดเป้าหมายของโครงการฯ คือ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย

  อ่านต่อ...
 • อสวท.

  กลไกในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยการสร้างบุคคลที่อาสามาทำหน้าที่สื่อสารและทำงานด้าน วทนร่วมกับชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงให้ได้รับบริการและสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และข้อมูลทางด้าน วทน. อย่างมีประสิทธิภาพ

  • จำนวน อสวท. กว่า 10,000 คน
  • โครงการที่ผลักดันโดย อสวท. กว่า 200 โครงการ
  อ่านต่อ...

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

 หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ น่าสนใจ ^o^


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 15 อนาคตข้าวไทย กับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิจัยที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทย และสุดท้ายคือ ประชาชนคนไทยทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ ข้าว ธัญญาหารของแผ่นดินไทย กลับมาผงาดบนเวทีโลกอีกครั้ง

อ่านต่อ »

หมู่บ้านหนองมัง วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์

กลุ่มมีกิจกรรมหลักคือการร่วมกันทำกองทุนปุ๋ยการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรด้วยตนเอง การจัดประชุมให้ความรู้แก่สมาชิกอยู่เป็นประจำและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้

อ่านต่อ »

การผลิตก๊าซชีวภาพต้นทุนต่ำสำหรับครัวเรือน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับครัวเรือนในการแปลงมูลสัตว์เป็นแก๊สชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคครัวเรือน

อ่านต่อ »

การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการส่งเสริมโครงการก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน หรือ Biogas@HOME จากคณาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกว่า 20 แห่ง

บล๊อกล่าสุด

รายการ "ชีวิตกับวิทยาศาสตร์"
บทสัมภาษณ์ รายการ "ชีวิตกับวิทยาศาสตร์" จัดทำขึ้นเพื่อเป้นการประชาสัมพันธ์งานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งจะทำให้ท่านได้รู้จัก ก.วิทย์ฯ มากยิ่งขึ้น มีหลากหลายเรื่องราว ตามไปฟังกันได้เลยครับ อย่าลืมเสียบหูฟัง หรือเปิดลำโพงด้วยนะครับ

1. 8 กุมภาพันธ์ 2557 สัมภาษณ์สด ผอ.นิตยา พัฒนรัตน์ ในเรื่องความสำเร็จของการดำเนินโครงการวิศวกรรมย้อนรอย 10 ปีของการพัฒนาด้วยกระบวนการ Reverse Engineering ว่าได้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง

วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง สู่ระดับภูมิภาค หมู่บ้านแม่ข่าย วท. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี

ประชารัฐ และ กิจกรรมเพื่อสังคม(Social Enterprise) คืออะไร?

คำคม วันนี้

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

YSF ไปหาชาวบ้าน อยู่กับเขา เรียนรู้จากเขา วางแผนกับเขา ทำงานกับเขา เริ่มจากสิ่งที่เขารู้ สร้างจากสิ่งที่เขามี สอนโดยชี้ให้เห็น เรียนจากการทำ

Science Hit "วิทยาศาสตร์ทันสมัย"
Fan Page : Science Hit

หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์


หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน


กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยนางรม

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
(Clinic Technology Project)

Biogas@HOME

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการประเมินและคัดเลือกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ(Technology focus) ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในระยะยาว (2-3 ปี) โดยในปี พ.ศ.2555 ได้คัดเลือก “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน” เป็นโครงการนำร่อง และได้จัดทำคู่มือมาตรฐานเบื้องต้น

การพัฒนาสินค้า OTOP

วท. ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า OTOP มาโดยตลอดและตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ ความรู้ วทน. ร่วมกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ไปสู่ระดับสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ทำการสํารวจผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรสินค้า OTOP ในระดับ 4 – 5 ดาว (บัญชีคัดสรรปี 2553) ภายใต้การโครงการคลินิกเทคโนโลยี จํานวน 300 ราย ...


52 หมู่บ้านแม่ข่าย วท.

เอกสารนำเสนอการนำ วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้านจนสามารถยกระดับเป้นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. จำนวน 52 หมู่บ้าน

คู่มือการดำเนินงาน ปี 2557

คู่มือการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

อสวท. นำ วทน. สู่ชุมชุน
(Science Volunteer Project)

สรรหาสมาชิก อสวท.

เพื่อเป็นตัวแทนระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัด นำความรู้ด้าน วทน. ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และเป็นสื่อกลางนำปัญหา/ความต้องการด้าน วทน. ของชุมชนมาสู่กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ

บล๊อกล่าสุด...

1.  Cloud AI Enabling Education Research
2.  การเกษตรวิถีธรรมชาติด้วยรากำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช
3.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
4.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมงานวิจัยสู่การนำไปใช้ในพื้นที่
5.  คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568
6.  ประกาศผลการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7.  แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน-ขยายเวลา
8.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566!!
9.  เรียนรู้เรื่อง Big Data and Cloud Services
10.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน ระหว่าง อว. กับ กกร.

ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน "ศรัทธาและเหตุผล"

Template by OS Templates